...

AG 2023

Feb 21, 2023

De Conseil d’ Adminstration invitéiert iech op déi UERDENTLECH GENERALVERSAMMLUNG vun der TELEDISTRIBUTION WALFERDANGE a.s.b.l. den Méindes  ofgehalen gëtt.

All Dokumenter ginn et och op eiser Websäit oder dir kënnt déi bei eis am Sekretariat ufroen. Dës Versammlung gëtt a Lëtzebuerger Sprooch gehalen.
Oflaf:

  1. Usprooch vum President
  2. Aktivitéitsbericht vum Sekretär
  3. Finanz Bericht an Bilan 2022 vum Tresorier
  4. Bericht vun de Keesereviseuren
  5. Diskussioun vun de Rapport’en an Decharge fir de Conseil d’Administration
  6. Festleeën vun de Cotisatiounen an den Taxen fir 2023
  7. Virstellen vum Budget 2023
  8. Wiel vun 2 Keesereviseuren
  9. Verschiddenes

De Conseil d’ Administration

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.