...

Assembée Générale

 

 

2024

De Conseil d’ Adminstration invitéiert iech op déi UERDENTLECH GENERALVERSAMMLUNG vun der TELEDISTRIBUTION WALFERDANGE a.s.b.l. den 8. Februar 2024 um 19h00 ofgehalen gëtt.

All Dokumenter ginn et och op eiser Websäit oder dir kënnt déi bei eis am Sekretariat ufroen. Dës Versammlung gëtt a Lëtzebuerger Sprooch gehalen.

Oflaf:

  1. Usprooch vum President
  2. Aktivitéitsbericht vum Sekretär
  3. Finanz Bericht an Bilan 2023 vum Tresorier
  4. Bericht vun de Keesereviseuren
  5. Diskussioun vun de Rapport’en an Decharge fir de Conseil d’Administration
  6. Festleeën vun de Cotisatiounen an den Taxen fir 2024
  7. Virstellen vum Budget 2024
  8. Verschiddenes

De Conseil d’ Administration

Ci-dessous vous trouverez tous les documents utiles lors de l’Assemblée Générale

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.