...

Assemblée Générale 2022

Jan 6, 2022

De Conseil d’ Adminstration invitéiert iech op déi UERDENTLECH GENERALVERSAMMLUNG vun der TELEDISTRIBUTION WALFERDANGE a.s.b.l. di Méindes den 21. Februar 2022 um 19h ofgehalen gëtt.
Am Respekt vun de Covid19 Sécherheets Moossnamen, gëtt des Sëtzung per Videokonferenz ofgehalen. All Detailer wei dir mat ärem Computer kënnt bei dëser Sëtzung deel huelen, wäert dir op eiser Websäit  www.telewalfer.lu  ab dem 15 Februar 22 fannen.
All Dokumenter ginn et och op eiser Websäit oder dir kënnt déi bei eis am Sekretariat ufroen. Dës Versammlung gëtt a Lëtzebuerger Sprooch gehalen.
Oflaf:

  1. Usprooch vum President
  2. Aktivitéitsbericht vum Sekretär
  3. Finanz Bericht an Bilan 2021 vum Tresorier
  4. Bericht vun de Keesereviseuren
  5. Diskussioun vun de Rapport’en an Decharge fir de Conseil d’Administration
  6. Festleeën vun de Cotisatiounen an den Taxen fir 2022
  7. Virstellen vum Budget 2022
  8. Wiel vun 2 Keesereviseuren
  9. Verschiddenes

De Conseil d’ Administration

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.