...

Travaux de maintenance 2020

Jul 31, 2020

TéléWalfer: Aarbechten um Réseau

Wärend de Méint August an September, gëtt um Kabel- a Glasfaser- Netz vun Télédistribution Walferdange weider geschafft ginn. Dëss Aarbechte wäerten et erlaben, eng besser Qualitéit an och nei Servicer um Réseau unzebidden.

Bei dësen Aarbechte wäert et onvermeidlech zu kuerzen Ënnerbriechunge vun den TV, Internet an Telefonsservicer kommen. D’Gemeinschaftsantenne a seng technesch Partner wäerten hiert Bescht ginn, fir dëss Stéierungen ob den absolute Minimum ze limitéieren. D’Aarbechte wäerte just daagsiwwer gemat ginn.

Fir méi Informatioune kënnt dir d’Sekretariat oder de Service technique uruffen.

 

TéléWalfer: travaux sur le réseau

Durant les mois de août et septembre, Télédistribution Walferdange continu à faire des travaux sur son réseau de fibres optiques et de câble coaxial. Cette intervention permettra à augmenter la performance du réseau et à préparer le développement de nouveaux services.

De courtes interruptions du signal TV, de la connexion Internet et du service de téléphonie seront inévitables. L’association et ses partenaires techniques s’efforceront à limiter les perturbations des services au minimum absolu. A noter que les travaux seront exécutés en journée uniquement.

Pour davantage d’informations, les membres sont invités à contacter le secrétariat ou le service technique.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.